Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

I. Všeobecné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a obchodnikom. uzatvorené prostredníctvom elektronického intenetového obchodu www.websof.sk

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý po vlastnej autorizácii odoslal elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Podnikateľom sa rozumie:
•     osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)
•     osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)
•     osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.)
•     osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

II. Obchodné podmienky

1. Zákazník si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v aktuálnej ponuke internetového obchodu a nachádza sa na stránkach virtuálneho obchodu.

2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno predajnej zmluvy a sú považované za záväzne z obidvoch zúčastnených strán.

3. Spracovanie osobných údajov zákazníka sa riadi príslušnými odsekmi zákona o ochrane osobných údajov č.428/2002 Z.z.

4. Po odoslaní objednávky bude táto zaregistrovaná v obchodnom systéme. Tým vzniká obchodný vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou, riadiaci sa všetkými platnými právnymi normami Obchodného a Občianskeho zákonníka a Reklamačného poriadku. Zákazník obratom obdrží systémom automaticky vygenerované potvrdenie svojej objednávky elektronickou formou (e-mailom).

III. Dodanie a prevzatie tovaru

1. Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na miesto dohodnuté s kupujúcim pri potvrdení objednávky.

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

Spôsob platby

 Dobierka: 

1.trieda – 3eur

     2. trieda- 2,50 eur   objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti. 

Platba prevodom na účet: 
Po potvrdení objednávky a po priradení konkrétneho tovaru k vašej objednávke, Vám oznámime údaje potrebné pre bankový prevod. Po pripísaní čiastky na náš účet Vám zašleme tovar.  2,50eur

Online platby: 
Pri platbe je možné použiť niektoré z online platieb, ako je platba pomocou platobných kariet, online bankingu mnohých bánk a iných.

 

3. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.

4. Pri osobnom prevzatí tovaru je povinný kupujúci skontrolovať správnosť, kompletnosť a neporušenosť tovaru a potvrdiť prevzatie tovaru na predajnom mieste, kde si tovar prevzal.

5. Pri prevzatí tovaru, ktorý bol odoslaný spoločnosťou websof. sk  je kupujúci povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú spoločnosťou akceptované.

6. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnu poštovú aj fakturačnú adresu , na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením. Pokiaľ kupujúcí odmietne prevziať zásielku a nezaplatí celkovú cenu, sme oprávnení mu účtovať náklady spojené s poštovným a balným – 4,99€ - podľa Občianského zákoníka §544-555, zákon č. 40/1964 sb.
Neplatí pri zásielkach mechanicky poškodených pri preprave.

Kupujúcí má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databáze, požiada o to písomnou formou. Predávajúci sa tímto zaväzuje najneskôr do 5 dní od doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o kupujúcom z databáze vymazať.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, ak:
- kontaktné údaje zákazníka nie sú správne alebo chybne vyplnené v objednávkovom formulári
- požadovaný tovar nie je k dispozícii dlhšiu dobu 

IV. Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva

Cena za objednaný tovar uvedená v internetovom obchode www.websof.sk je konečná a záväzná pre predávajúceho a kupujúceho
Objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:

- zaplatením dobierky v hotovsti pri jej prevzatí.
- zaplatením bezhotovostným stykom na účet.
- zaplatením v hotovosti

.

VI. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ
V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 14 dní od účninnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.

Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 14 dní (zákon č. 108/2000 Z.z.) prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 12 zákona č. 108/2000 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ
V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov).

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:

• tovar je mechanicky poškodený
• knihy majú známky používania (čítania, kopírovania)
• počítačový softvér, audiovizuálne nosiče, audionosiče, videonosiče, počítačové a konzolové hry, hry a puzzle, ak tovar nie je v pôvodnom, originálnom, neporušenom balení (tovar bol rozbalený)
• tovar textilného charakteru (papuče, vankúše, utierky, termofory, plyšové hračky...) a potravinového charakteru (káva, čaj...) je mechanicky poškodený
• tovar nie je kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď., ak bol k nemu dodaný)
• tovar bol objednaný špeciálne na objednávku (najmä zahraničná literatúra)
• keď to povaha výrobku neumožňuje (download)

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

Posledná aktualizácia: 10.9.2014