Ochrana osobných údajov

Pre odoslanie objednávky a uzatvorenie zmluvy je zákazník povinný zaregistrovať sa do informačného systému poskytovateľa služieb. Informácie poskytnuté zákazníkom sú požadované výhradne pre správnu evidenciu objednávky a jej následné spracovanie. Poskytovateľ služieb zabezpečuje ochranu evidovaných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 576/2004 Z. z. a zákona č. 90/2005 Z. z. Registrovaním v informačnom systéme poskytovateľa služieb dáva zákazník poskytovateľovi služieb súhlas so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby evidencie a následného vybavenia objednávky. Pri registrácii si zákazník vytvára osobné konto, ku ktorému môže pristupovať na základe prihlasovacieho mena a hesla zadaného pri registrácii. Pod týmto kontom vytvára zákazník objednávky, na základe ktorých sú kupujúcemu evidované zľavy a iné výhody.

Vylúčenie zodpovednosti poskytovateľa služieb

Poskytovateľ služieb nezodpovedá za prenášané informácie, ak služby informačnej spoločnosti pozostávajú výlučne z prenosu informácií v elektronickej komunikačnej sieti alebo z poskytnutia prístupu do elektronickej komunikačnej siete, a poskytovateľ služieb

·      nedal podnet na prenos informácií,

·      nevybral príjemcu informácií,

·      nezostavil ani neupravil informácie.

                                                                       
Prenosom informácií v elektronickej komunikačnej sieti alebo poskytnutím prístupu do elektronickej komunikačnej siete sa rozumie aj automatické dočasné uloženie prenášaných informácií, ktoré slúži výlučne na vykonanie prenosu v elektronickej komunikačnej sieti, ak sa informácie v nej neukladajú dlhšie, ako je nevyhnutné na ich prenos.

Poskytovateľ služieb nezodpovedá a automatické dočasné uloženie informácií výlučne na účel zefektívnenia ich ďalšieho prenosu v elektronickej komunikačnej sieti k ďalším príjemcom služieb, ak poskytovateľ služieb

·      neupravuje informácie,

·      dodržiava podmienky prístupu k informáciám,

·      dodržiava pravidlá aktualizácie informácií spôsobom všeobecne uznávaným a používaným v príslušnom odvetví,

·      nevyužíva technológie na nezákonné získavanie a používanie uložených informácií,

·      bez zbytočného odkladu zamedzí prístup k uloženým informáciám, alebo informácie odstráni potom, ako sa dozvie, že na pôvodnom zdroji prenosu boli odstránené, alebo prístup k nim bol zamedzený, alebo súd alebo orgán dozoru nariadili ich odstránenie alebo zamedzenie prístupu k nim.


Poskytovateľ služieb nezodpovedá za informácie poskytnuté príjemcom služieb a uložené na jeho žiadosť do pamäte elektronických zariadení slúžiacich na vyhľadávanie informácií, ak poskytovateľ služieb nevie o protiprávnom obsahu uložených informácií alebo o protiprávnom konaní príjemcu služieb a na odstránenie protiprávneho stavu koná bez zbytočného odkladu; za tieto informácie však zodpovedá, ak príjemca služieb koná podľa jeho pokynov.

Ak poskytovateľ služieb poskytuje služby informačnej spoločnosti v rozsahu podľa predchádzajúcich odsekov, nie je povinný sledovať informácie ani oprávnený vyhľadávať informácie, ktoré sa prenášajú alebo ukladajú. Ak sa však dozvie o protiprávnosti takých informácií, je povinný odstrániť ich z elektronickej komunikačnej siete alebo aspoň zamedziť k nim prístup; súd môže nariadiť poskytovateľovi služieb ich odstránenie z elektronickej komunikačnej siete aj vtedy, ak sa poskytovateľ služieb o ich protiprávnosti nedozvedel.